Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
A. VOORAFGAAND
Deze pagina is het laatst aangepast op 25 maart 2020.
Voor raadpleging van eerdere versies kan u een verzoek richten per gewone post aan Martine Wouters, met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Ranstsesteenweg 65 of per e-mail aan mardy@telenet.be.
Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke eisen zoals voorzien in de Europese privacyregels (GDPR) vanaf 25 mei 2018 (Hierna: ‘AVG’)
B. GEGEVENSVERWERKING EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Met deze privacyverklaring willen ik u informeren over hoe ik, m.n. Martine Wouters, handeldrijvende in persoonlijke naam met handelsbenaming MARDY RESTYLED met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Ranstsesteenweg 65 en met ondernemingsnummer 0768.22.99.04 (Hierna: ‘MARDY’), de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt geautomatiseerd verwerkt.
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, klanten-, leveranciers en orderbeheer en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.
De contactpersoon voor de verwerking van uw persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke) is mevrouw Martine Wouters.
Voor informatie kan u steeds terecht op de zetel te 2520 Ranst, Ranstsesteenweg 65 of per e-mail aan mardy@telenet.be
C. RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de AVG, en meer in het bijzonder op basis van:
- artikel 6.1.a.: uw toestemming
- artikel 6.1.b.: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
- artikel 6.1.c.: wettelijke verplichting
- artikel 6.1.f.: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen
Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) heeft u steeds het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat evenwel de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan onverlet.
D. MEDEDELING AAN DERDEN
Uw gegevens worden op geen enkel ogenblik verkocht aan derden, noch bezorgd aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.
E. BEWAARPERIODE
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of zolang noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. inzake fiscale verplichtingen).
Als u een contact- of aanmeldformulier invult, dan wel een e-mail stuurt , dan worden de gegevens die u mij meedeelt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige bewoordingen en afhandeling daarvan.
F. RECHTEN VAN DE BETROKKENE
U kan uw onderstaande rechten uitoefenen middels e-mail aan mardy@telenet.be of per post aan MARDY RESTYLED – Martine Wouters te 2520 Ranst, Ranstsesteenweg 65.
Conform de AVG kan u:
- te allen tijde inzage vragen van uw persoonsgegevens;
- uw persoonsgegevens (laten) verbeteren indien onjuist of onvolledig;
- uw persoonsgegevens laten verwijderen;
- de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken;
- bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- kopie te bekomen (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van zijn persoonsgegevens en deze te laten doorsturen naar een andere vennootschap;
U heeft daarenboven steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
G. KLACHTEN
Indien u klachten heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wenst te bespreken, verzoek ik u contact met mij op te nemen (MARDY RESTYLED – Martine Wouters te 2520 Ranst, Ranstsesteenweg 65 of via mardy@telenet.be.
U heeft tevens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be.
H. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er als gevolg van het gebruik van onze website kennis van krijgt of van zodra ik u de versie van de gewijzigde privacyverklaring bezorg.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop